KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNGTHIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNGTHIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2020 -2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2020 -2021

Lượt xem:

PHÒNG GDĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG TH LÊ THỊ HỒNG GẤM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH-LTHG Đạt Hiếu, ngày 6 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian... ...
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KÌ II

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KÌ II

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH HKI NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾ HOẠCH HKI NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH  KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

...
Trang 1 / 3123 »